පහසු මිලට අකුරැස්ස නගරයෙන් ප්ර්චේර්ස් 20 ඉඩමක්

Posted - December 07, 2018 at 11.40 am ⋅ Matara
Call for Price
Short Code: ACCC

Description

විදුලිය, ජලය, මාර්ග ඇතුලු සියලු පහසුකම් සහිත සකස්කරන ලද ඉඩමක් .


· ගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 500 මිටර් දුරින් .


අකුරැස්ස නගරයට 1km දුරින් .


· මාතර (කද්දුව හරහා )ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 100 මිටර් (මිනිත්තු 5).


.ප්ර්චේර්ස්  20 ඉඩමක් ප්ර්චේර්ස් 10 කැබලි ලෙසද මිලට ගැනීමට හැක.


. ගංවතුරට යටවීමක් සිදුනොවේ · පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු (විශ්වාසනීය දේපළ මිලදී ගැනීමකට..)


වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 


අපර්ණ ලක්ෂාන් 


 


 


Report Ad

Similar Ads